MILJÖPOLICY

Vi vill arbeta för att minska miljöbelastningen genom att:

  • Sträva efter att förebygga alla former av föroreningar.
  • Ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor.
  • Hushålla med energi och resurser, både när det gäller den inre som yttre miljön.
  • Sortera allt avfall, för rätt återvinning.
  • Transporter hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
  • Alltid följa gällande lagstiftning.
  • Ha kompetent och motiverad personal.